สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนครชุดที่ 4 ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9 / 2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนครชุดที่ 4 ได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9 / 2560 โดยได้เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (จากการเลือกตั้ง) 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ วีรานุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ ชลังสุทธิ์ และ อาจารย์ตฤณ ดิษฐลำภู เพื่อร่วมประชุม หาแนวทางการขับเคลื่อน พัฒนามหาวิทยาลัย และการหารายได้ … Continue Reading →การประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00  – 16.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีประธานและกรรมการ สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์  … Continue Reading →


ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 4 สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 4 สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี  


การจัดโครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

การจัดโครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง  ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ


ผศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ได้ร่วมกับคณะ ปอมท.เข้าพบ ฯพณฯ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปวงการอุดมศึกษาไทย และติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในฐานเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) Continue Reading →


การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2559

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคารสำนักงานบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ Continue Reading →


รับสมัครเพื่อเลือกตั้งสภากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สมัครด้วยตนเอง ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (เทเวศร์) ในวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2558 ในเวลาราชการ Continue Reading →


สภาคณาจารย์ฯ ร่วมกับ ปอมท.เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

สภาคณาจารย์ฯ ร่วมกับ ปอมท.เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ Continue Reading →


สภาคณาจารย์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558

สภาคณาจารย์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 Continue Reading →