ประวัติประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ   เอี่ยมสำอางค์


การศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา วิชาเอก / โท

สถาบันการศึกษา

๒๕๔๐ ปริญญาตรี คบ. ภาษาไทย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
๒๕๔๖ ปริญญาโท กศม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๕๕๕ กำลังศึกษาปริญญาเอก ด.ศป ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 


ประวัติส่วนตัว

 • เกิดวันที่  17  เดือน มิถุนายน  2517  อายุ 42 ปี

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ประธานหลักสูตรภาษาไทยประยุกต์

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
 • กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4 สมัย
 • รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 • หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
 • ประธานจัดตั้งสาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์
 • หัวหน้าสาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์

ผลงานการค้นคว้า  วิจัย

 • งานวิจัยเรื่อง วิเคราะห์โวหาร และถ้อยคำสำนวนทางการเมืองที่ปรากฏในร้อยกรอง
  “ข้างคลองคันนายาว”  ของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ช่วง พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2551
 • งานวิจัยเรื่อง วิเคราะห์ภาพสะท้อนแนวคิดทางสังคมที่ปรากฏในบทเพลง : ศึกษางานเพลงของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
 • งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมของชุมชนภูมินามจังหวัดเพชรบุรี ตามเส้นทางในนิราศเมืองเพชร
 • งานวิจัยเรื่อง การตั้งชื่ออาหาร ในพิธีกรรม: ศึกษาอาหารของชนเผ่าโซ่งในจังหวัดเพชรบุรี
 • งานวิจัยเรื่อง กลวิธีการพูดเพื่อสันติ ในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ (กำลังดำเนินการ)

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ

 • 5 ธันวาคม  2546  จตุรถาภรณ์ช่างเผือก   (จช)
 • 5 ธันวาคม  2549  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย    (ตม)
 • 5 ธันวาคม  2551  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (ทม)

Leave a Reply