ทำเนียบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศรี จารุไพบูลย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศรี จารุไพบูลย์
อาจารย์ชัชวาล ธนันทา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒
อาจารย์ชัชวาล ธนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๔ (ปัจจุบัน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว

 

ปรับปรุงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

 

Leave a Reply