แผนที่ตั้งสำนักงาน

 

ติดต่อ  สภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ศูนย์เทเวศร์

 เลขที่ 399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต 10300 กรุงเทพมหานคร

 โทรศัพท์:02-665-3777, 0-2282-9009-15 ต่อ 6228

map_rmutp

Leave a Reply