ศึกษา ดูงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ศึกษา ดูงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  


จดหมายข่าวสภาคณาจารย์และข้าราชการปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

จดหมายข่าวสภาคณาจารย์และข้าราชการปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ น.๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ จดหมายข่าวสภาคณาจารย์และข้าราชการปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ น.๒ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖


รักษาสิทธิกับการถูกริดรอนเงินเดือนไป ๘%

 ประกาศ “เรื่องด่วน รบกวนช่วยกันอ่านเพื่อรักษาสิทธิที่พวกเราพึงได้กับการถูกริดรอนเงินเดือนไป ๘% ครับ ด้วยการร่วมลงชื่อเพื่อเสนอกฏหมายครับ” หนังสือ”ขอความอนุเคราะห์ ลงชื่อ ที่อยู่ ลายมือชื่อ เพื่อเสนอกฏหมาย (แบบ ข.ก.๑) เรียกร้องส่วนต่างการปรับเงินเดือน ๘% จากทางรัฐบาล” หนังสือที่ประชุม ทปสท. พรบ.ฉบับร่างที่จะเสนอเพื่อแก้ไขฯ แบบเข้าชื่อเสนอกฎหมาย