คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมวิชาการและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ประธานอนุกรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
woravith.c@rmutp.ac.th
รศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
รองประธานอนุกรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
supawud.n@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ชญานนท์ กุลฑลบุตร
อนุกรรมการ
คณะศิลปศาสตร์
tonwasna2556@gmail.com
นางสาวรติมากานต์ ห้วยหงษ์ทอง
อนุกรรมการ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ratimakant.h@rmutp.ac.th
อ.ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์
อนุกรรมการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
phakamas.c@rmutp.ac.th
นายสุนทร เหรียญจื้อ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ศูนย์การจัดการความรู้
soon torn.r@rmutp.ac.th

มีหน้าที่รับผิดชอบ

      ๑.  ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะแก่คณาจารย์และข้าราชการเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม

      ๒.  นำเสนอแนวความคิดในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพตามภารกิจของคณาจารย์  ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

      ๓.  ส่งเสริมให้มีบรรยากาศทางวิชาการและการวิจัยในมหาวิทยาลัยรวมถึงการกระตุ้นให้คณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาทางวิชาการและวิจัยอย่างต่อเนื่อง

      ๔.  ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานดีเด่นต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

      ๕.  วางแผนการศึกษาดูงานของคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

      ๖.  หน้าที่อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย