แผนที่ตั้งสำนักงาน

ติดต่อ  สภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ศูนย์เทเวศร์

 เลขที่ ๓๙๙ ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

 โทรศัพท์: ๐๒ ๖๖๕๓ ๗๗๗ ต่อ ๖๙๑๙

map_rmutp