ทำเนียบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศรี จารุไพบูลย์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒
อาจารย์ชัชวาล ธนันทา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล พรหมหล้าวรรณ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๗ (ปัจจุบัน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญธรรม พรเจริญ

ปรับปรุงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓