ประวัติสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประวัติของ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

__________________________________

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตาม มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้ มาตรา ๒๒ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการของมหาวิทยาลัย จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมและการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๒๓ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

(๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

(๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตามกฏหมายมหาวิทยาลัย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการดำเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการดำเนินการทางวินัย ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยสภาคณาจารย์พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยในข้อบังคับฉบับนี้ได้กำหนดให้มีจำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน ๑๕ คน ที่มาจากการเลือกตั้งจากทุกหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดปัจจุบันเป็นคณะกรรมการชุดที่ ๕