ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร

 

อาจารย์ ดร.คมเขต   เพ็ชรรัตน์

Khomkhate Pedcharat, Ph.D.

E-mail: khomkhate.p@rmutp.ac.th

Line ID: khomkhate