ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ประจำปี ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ขอความร่วมมือบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมทำแบบสำรวจความต้องการของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อได้จัดทำรายงานนำเสนอมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อไป จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านตอบแบบสำรวจ ทั้งนี้ทางสภาคณาจารย์และข้าราชการจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 🙏  กรุณาคลิกเพื่อทำแบบสำรวจ 👉 https://forms.gle/NUrNVY8XQS9ehyb2A

 

ประจำปี ๒๕๖๐

ประจำปี ๒๕๕๘

ประจำปี ๒๕๕๗

ประจำปี ๒๕๕๖