เกี่ยวกับ

ปรัชญา

 

นึกถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ใส่ใจประชาคม สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์สภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

จะพิทักษ์รักษาผลประโยชน์มหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง จะนำความสุขมาสู่ประชาคม

จะสร้างสรรค์สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย