คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร
ประธานอนุกรรมการ
คณะศิลปศาสตร์
tonwasna2556@gmail.com
อาจารย์ประสิทธิ์ แพงเพชร
รองประธานอนุกรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
prosit.p@rmutp.ac.th
ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ประกอบกิจ
อนุกรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
surasit.pr@rmutp.ac.th
อ.ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์
อนุกรรมการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
khomkhate.p@rmutp.ac.th
อ.ดร.ศุภชัย หลักคำ
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
supachai.l@rmutp.ac.th

มีหน้าที่รับผิดชอบ

     ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วม และปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย

     ๒.  ผลักดันแนวความคิดของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ระบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการของมหาวิทยาลัย

     ๓.  สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

     ๔.  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย