คณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิคณาจารย์และข้าราชการและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส
ประธานอนุกรรมการ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
widchaporn.t@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ชญานนท์ กุลฑลบุตร
อนุกรรมการ
คณะศิลปศาสตร์
tonwasna2556@gmail.com
อ.ดร.ศุภชัย หลักคำ
อนุกรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
supachai.l@rmutp.ac.th
อ.ประสิทธิ์ แพงเพชร
อนุกรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
prosit.p@rmutp.ac.th
ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ประกอบกิจ
อนุกรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
surest.pr@rmutp.ac.th
รศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
supawud.n@rmutp.ac.th

มีหน้าที่รับผิดชอบ

     ๑.  ประสานการติดตั้งตู้รับความคิดเห็นในคณะและหน่วยงานต่าง  ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเก็บข้อมูลความคิดเห็นของคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการพิจารณา

     ๒.  พิจารณาศึกษาวิเคราะห์เรื่องราวข้อร้องทุกข์ของคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และนำเสนอคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณาดำเนินการ

     ๓.  ศึกษารูปแบบ และวิธีการในการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตลอดจนกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

     ๔.  ประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

     ๕.  ติดตามผลการบริหารจัดการตามนโยบาย  แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

     ๖.  ศึกษา วิเคราะห์เพื่อแสวงหาแนวทางป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากการบริหารจัดการ

     ๗.  พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิของคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร ตลอดจนผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

     ๘.  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย