คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

อ.ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์
ประธานอนุกรรมการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
khomkhate.p@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
รองประธานอนุกรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
woravith.c@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส
อนุกรรมการ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
widchaporn.t@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ชญานนท์ กุลฑลบุตร
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะศิลปศาสตร์
tonwasna2556@gmail.com

มีหน้าที่รับผิดชอบ

      ๑.  ผลิตจดหมายข่าย และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

      ๒.  นำเสนอบทความทางวิชาการในจดหมายข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการ และหรือจุลสารมหาวิทยาลัย ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ

    ๓.  แจ้งสรุปผลการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อประชาคมในมหาวิทยาลัยผ่านสื่อทางจดหมายข่าวและเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ

      ๔.  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และผลงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

     ๕.  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย