ผลงานกำลังดำเนินการ

 

ผลงานกำลังดำเนินการ
ลำดับ เรื่อง
 สัมมนาประชาคม ทั้ง ๔ ศูนย์
 จัดสัมมนาการทำผลงานทางวิชาการ
จัดให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย
จัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
แก้ไขข้อบังคับต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
จัดหารายได้เข้าสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 การดำเนินการเสนอแนะมหาวิทยาลัย ยกเลิกการหักวงเงิน ๐.๑ ของกรอบวงเงินเดือน/ค่าตอบแทน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย
 ติดตามดำเนินการเรื่องฐานเงินเดือนเยียวยา ๘ % ที่มีส่วนต่างกันกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (สพฐ) ที่ สกอ. ได้ขอให้รัฐบาลอนุมัติกรอบงบประมาณฯ
๑๐  กำลังผลักดันให้มีการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยชมรมกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และริเริ่มในการสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
๑๑  นำเสนอและผลักดัน ให้มหาวิทยาลัยบริการจัดรถยนต์ราชการ รับ-ส่ง คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่ต้องไป สอน หรือติดต่อราชการในต่างคณะวิชา และต่างหน่วยงาน ตามศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยกำลังเสนอให้จัดรถยนต์ราชการ รับ-ส่ง เป็นช่วงๆเวลา มีบริการในทุกๆวัน (บริการในวันจันทร์-ศุกร์) สำหรับให้บริการคณาจารย์-บุคลากรสายสนับสนุน ที่จะเดินทางไปสอนหรือติดต่อราชการในต่างคณะวิชา และต่างหน่วยงาน
๑๒  นำเสนอและผลักดัน ให้มหาวิทยาลัยจัดทำสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อผ่าน เข้า-ออก และจอดรถยนต์ภายในพื้นที่ของทุกๆคณะวิชา ในทุกๆ ศูนย์การศึกษา ของ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยกำหนดให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกคณะวิชา ทุกศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จากทุกหน่วยงานได้นำรถยนต์ผ่านเข้า-ออก และเข้าไปจอดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยได้ทุกๆคณะวิชา ในทุกๆศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย
๑๓  นำเสนอและผลักดัน ไปยังมหาวิทยาลัย ในการจัดตั้งที่ทำการ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อตั้งเป็นศูนย์ประสานงานให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับเรื่องจากบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาคมของ มทร.พระนคร โดยจะใช้เป็นสถานที่ทำการ ที่จะคอยอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานให้แก่ประชาคมของ มทร.พระนคร
๑๔ นำเสนอ และกำลังผลักดันให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติในวิธีการประเมิน รวมถึงปรับปรุงแบบประเมินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ในสายวิชาการ และสายสนับสนุน ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการประเมินที่มีปัญหาในหลายๆกรณีในหลายๆหน่วยงาน ให้ชัดเจนและเป็นธรรมมากขึ้น
๑๕  นำเสนอ และกำลังผลักดันให้มหาวิทยาลัยพิจารณาบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆในสังกัดมหาวิทยาลัยที่มีอายุราชการเป็นเวลายาวนานหลายๆปี ให้ได้มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานราชการ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจการทำงานและให้คนที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจให้แก่มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสก้าวหน้า และมีความมั่นคงในชีวิตการทำงานในหน้าที่ราชการ