การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๘ เม.ย.๕๘

เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ สำนักงานอธิการบดี โดยมีสรุปวาระการประชุมที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมมีดังนี
๑. เกี่ยวกับการเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดรถรับ-ส่ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปตามศูนย์การศึกษา ในคณะต่างๆเป็นประจำทุกวัน ที่ประชุมมีความเห็นให้เสนอมหาวิทยาลัยนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อจัดรถยนต์ราชการแต่ละหน่วยงานในสังกัดหมุนเวียนกันรับ-ส่ง
๒. เกี่ยวกับการจัดทำสติ๊กเกอร์กลางให้กับบุคลากรในทุกศูนย์การศึกษาเพื่อให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้บุคลากรสามารถนำรถผ่านเข้าออกในทุกๆศูนย์ ทุกๆคณะวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีความเห็นให้เสนอมหาวิทยาลัยนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหารือในขั้นตอนต่อไป
๓.การแก้ไขปัญหาเกี่ยวบุคลากรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องทุนการศึกษา ที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
๔. เกี่ยวกับการดำเนินการสรุปผลการจัดทำประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน (กรณีการหักวงเงินของการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน ก่อนการจัดสรรให้หน่วยงานไปพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน จำนวนร้อยละ ๐.๑) ซึ่งมีบุคลากรตอบแสดงความคิดเห็นมาเป็นจำนวนมาก โดยที่ประชุมให้มีการสรุปผลนำเสนอมหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุด
๕. เกี่ยวกับการที่สถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.,รศ,.ศ, ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะ เพียงจำนวน ๑ เท่าของจำนวนอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งจะแตกกับสถานภาพของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะจำนวน ๒ เท่า ซึ่งมีความแตกต่างและเลื่อมล้ำกันอยู่ในปัจจุบัน
๖.เกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ตรงตามกรอบอัตราเงินเดือนที่มีการกำหนดจากสำนักงบประมาณ ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาในสายวิชาการและสายสนับสนุน
ฯลฯ
Categories: ข่าว

Comments are closed.