สภาคณาจารย์ฯ เข้าพบท่านประธาน สนช. ณ อาคารรัฐสภา วันที่ ๙ เม.ย.๕๘

ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) พร้อมด้วย ผศ.บุญธรรม พรเจริญ และนายโยธิน หนูแดง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร  เดินทางไป ณ อาคารรัฐสภา ๒ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลขที่ ๑๐๕ ในการเข้าพบ ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ศาสตราจารย์(พิเศษ)พรเพชร วิชิตชลชัย ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา สนช. และท่าน รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในการปฏิรูปกฏหมายและการเสนอความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ….. ที่ยังไม่ตึกผลึก ผนวกกับเรื่องความเลื่อมล้ำในเรื่องฐานบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากับ ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม สพฐ.ที่มีความแตกต่างกันในฐาน ๘% ทั้งที่เป็นข้าราชการในกระทรวงเดียวกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แต่กฏหมายได้บัญญัติในการปฏิบัติ ที่มีหลักปฏิบัติแตกต่างกัน และตามที่ สกอ. มีการขอตั้งงบประมาณเยียวยา ๘% ย้อนหลัง เพื่อนำมาเยียวยาให้แก่ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาเกือบ ๒ หมื่นคนไปแล้ว รวมถึงเรื่องฐานอัตราเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความแตกต่างกัน รวมถึงสิทธิสวัสดิการ ขวัญกำลังใจ ความมั่นคงในอาชีพของ พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษากว่า ๑ แสนคน (สายวิชาการ+สายสนับสนุน) ที่ยังไม่เท่าเทียม และเลื่อมล้ำกันอยู่ในปัจจุบัน โดยร่วมกับคณะของ เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาพนักงาน สภาข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ และคณะกรรมการบริหาร ปอมท.ฯลฯ

 

Categories: ข่าว

Comments are closed.