เข้าร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว) พร้อมด้วย เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย)

ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จังหวัดนครปฐม โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญๆดังนี้

๑. การพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการ การได้มาซึ่งอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติใน ๕ สาขา ของ ปอมท.โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันในการออกระเบียบหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการสรรหาอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้ได้อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติที่ทรงเกียรติ และมีเกียรติภูมิแห่งรางวัลอันสำคัญยิ่งของชาติประจำปีนี้

๒. การพิจารณานโยบายในการปฏิรูปอุดมศึกษาในการจัดตั้ง “กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย” ต่อเนื่องตามที่ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.(ผศ.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว) ได้นำเสนอโครงสร้างส่วนราชการต่อที่ประชุม ปอมท.และนำเสนอต่อ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (ส.ป.ช.) ไปแล้ว และในครั้งนี้ก็ได้นำเสนอที่ประชุมในเชิงนโยบายต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติและรัฐบาลต่อไป ล่าสุดทางกระทรวงศึกษาธิการ โดย รมว.ศธ. ได้นำเสนอข่าวที่จะให้การสนับสนุนและผลักดันการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาเช่นกัน เพื่อให้เกิดการปฏิรูประบบการศึกษาอุดมศึกษาในครั้งนี้

ฯลฯ

Categories: ข่าว

Leave a Reply