การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีสรุปวาระการประชุมที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ประโยชน์ของประชาคมใน มทร.พระนคร ดังนี้
๑. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดการประชุมคณะกรรมการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๒ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
มติที่ประชุม รับทราบผลการประเมิน
๒. การสรุปผลการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (การหักวงเงินเดือน/ค่าตอบแทน ร้อยละ ๐.๑)

มติที่ประชุม ให้ปรับข้อความการสรุปผลเพียงเล็กน้อย แล้วนำเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๓. ความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดรถ-ส่ง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในกรณีต้องไปสอนและติดต่อกับหน่วยงานในต่างพื้นที่ศูนย์การศึกษาของ มทร.พระนคร และสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์เข้า-ออก ในทุกศูนย์ของ มทร.พระนคร

มติที่ประชุม รับทราบว่า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้แจ้งว่า ภายหลังจากที่สภาคณาจารย์และข้าราชการได้เสนอมติที่ประชุมกรณีดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอต่อไปยังที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย บัดนี้มหาวิทยาลัยได้รับทราบมติดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยจึงได้สั่งการให้ทาง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดรถยนต์ราชการส่วนกลางบริการรับ-ส่งคณาจารย์ ที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างคณะวิชาแล้วในทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ ๑ คัน 
การจัดช่วงเวลาจะได้พิจารณากับคณะวิชาที่มีอาจารย์เดินทางไปสอนในต่างคณะอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาช่วงเวลาการบริการรับ-ส่ง ที่เหมาะสมต่อไป ส่วนมติสภาคณาจารย์และข้าราชการที่เสนอมหาวิทยาลัยในส่วนสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์กลางแบบเดียวกันในทุกศูนย์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็รับทราบและได้สั่งการให้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับไปดำเนินการจัดทำให้เป็นสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์บุคลากรในรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยในทุกคณะ และทุกศูนย์ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๔. เกี่ยวกับฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ตรงตามกรอบอัตราเงินเดือนที่กำหนดที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ (กรณี สายวิชาการ ๑.๗ เท่า, สายสนับสนุน ๑.๕ เท่า)

มติที่ประชุม รับทราบและมีมติให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ ดำเนินการสอบถามไปยังกองบริหารงานบุคคล และกองนโยบายและแผน มาประชุมร่วมเพื่อให้ข้อมูลในการประชุมครั้งถัดไป
๕. การที่สถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.,รศ,.ศ, ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะ เพียงจำนวน ๑ เท่าของอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด (๕,๖๐๐ บาท) ซึ่งแตกต่างกับสถานภาพของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ที่ได้รับจำนวน ๒ เท่า (๕,๖๐๐ บาท คูณ ๒) ซึ่งยังมีความแตกต่างและเลื่อมล้ำกัน (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นผู้เสนอ)

มติที่ประชุม ให้นำเสนอมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาให้มีการแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะ ที่เป็นค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.,รศ.,ศ.) ส่วนของสถานภาพบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ให้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะจำนวน ๒ เท่า)ให้มีความเท่าเทียมกับบุคลากรที่มีสถานภาพเป็น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในลำดับต่อไป

๖.ฯลฯ

 

Categories: ข่าว

Leave a Reply