สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ปคมทร.ทั้ง๙ แห่ง

ผศ.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และอาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชกา ร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง (ปคมทร.) ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี (โดยมี มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญๆ ดังนี้
๑. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ… ที่เป็นร่างที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณา แต่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังมีปัญหาอยู่อีกหลายมาตราที่ต้องปรับแก้ไข จึงไม่ผ่านที่ประชุม ก.พ.อ.โดย ปคมทร.ได้พิจารณาในสาระสำคัญที่ควรมี และไม่ควรมีในร่างฉบับ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เพื่อให้สามารถบังคับใช้กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมมากที่สุด
๒. การพิจารณายกร่างแก้ไข พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ…… ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากการประชุมสัมมนาครั้งที่แล้ว เพื่อแก้ไขในมาตราที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติ จากการใช้กฏหมายฉบับนี้มาตลอดระยะเวลาที่มีผลการบังคับใช้ พ.ร.บ.มทร.พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งได้ผ่านการใช้กฏหมายมาแล้ว ๑๐ ปี
๓. การพิจารณาคัดเลือกประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง (ประธาน ปคมทร.) ท่านใหม่ เนื่องจากท่านเดิมหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ได้มีมติเอกฉันท์ให้ ผศ.สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) ปฏิบัติหน้าที่ ประธาน ปคมทร.ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ฯลฯ

Categories: ข่าว

Leave a Reply