ปอมท.และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร เข้าพบ เลขาธิการ กกอ.

ศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) พร้อมด้วยสมาชิกปอมท. ส่วนหนึ่ง และ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท. เข้าพบ รศ.ดร.พินิติ  รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกอ. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา  และผลักดันให้เกิดการแยกส่วนงานบริหารและจัดการอุดมศึกษา ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเลขาธิการ กกอ. ได้กล่าวถึงแนวทางดำเนินการดังกล่าว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. … สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เตรียมยกร่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และหากที่ประขุม ก.พ.อ. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสกอ. ก็จะได้เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเพื่อเสนอนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นร่างฉบับที่ ครม. เสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาขั้นตอนต่อไป

๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. … ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตัวร่างที่ยังมีข้อท้วงติงในหลายมาตรา เลขาธิการ กกอ. แจ้งว่าคงจะต้องทำการยกร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จก่อน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลฯ จึงจะนำมาดำเนินการพิจารณาในลำดับต่อมา

๓. การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา โดยแยกอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ กกอ. ได้แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา โดย ปอมท. สามารถยกร่างหรือรายละเอียดในการยกร่าง โครงสร้าง ของกระทรวงอุดมศึกษา เสนอ สกอ. ซึ่ง สกอ. ก็จะได้นำมารวมเป็นร่างฉบับที่ สกอ. จะเสนอ ครม. ต่อไป ซึ่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาจะเป็นเรื่องที่ สกอ. จะต้องเร่งดำเนินการเป็นลำดับแรก และให้แล้วเสร็จก่อนที่ พระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. … และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. … ซึ่งจะเป็นการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปตามลำดับ

๔. เรื่องโครงสร้างเงินเดือน ๘% อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีแนวโน้มว่า เป็นการตั้งงบประมาณให้ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีก จำนวน ๔% ต้องเป็นงบประมาณของ มหาวิทยาลัยจ่ายเองในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และการตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ เป็นการตั้งเต็มวงเงินประมาณที่กำหนดไว้ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

๕. การจัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ ของ ปอมท. สกอ. ยินดีสนับสนุนงบประมาณ ในวงเงินจำกัดสูงสุด โดยขอให้ ปอมท. เสนอโครงการ จัดประชุมวิชาการเพื่อ สกอ. จะได้พิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป

๖. เลขาธิการ กกอ. เสนอ ปอมท. ยกร่างกฎหมาย เกณฑ์ธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงวาระการดำรงตำแหน่งบริหารสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์ธรรมาภิบาลในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อออกเป็นกฎหมาย หรือกฎกระทรวง เพราะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความสนใจ เรื่องธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ปอมท. จะนำไปเป็นหัวข้อในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง “ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา”

๗. รูปแบบการจัดสวัสดิการรักษาสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย เลขาธิการ กกอ. แจ้งว่า ควรตั้งเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพราะปัจจุบันมีจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยมากกว่า ๑ แสนคน คงจะมีบริษัทเอกชนที่สนใจจำนวนมากเข้ามาดำเนินการกองทุนฯ นี้ได้ในอนาคต พนักงานมหาวิทยาลัยต้องคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจว่าจะทำรูปแบบใด

ฯลฯ

 

Categories: ข่าว

Leave a Reply