สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมสมาชิก ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

ผศ.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.เดินทางไปราชการในการเข้าร่วมประชุมสมาชิกที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินการจัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพ) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของการประชุมดังนี้

๑. สรุปเรื่องรายละเอียดการเข้าพบเลขาธิการ กกอ.(รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล)

๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม ปอมท.วิชาการ และกำหนดขั้นตอนการวางแผนงานในการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.

๓. การสรุปการเสนอวาระการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยมีการเสนอให้ยกฐานะ สกอ.ขึ้นเป็นกระทรวงอุดมศึกษา สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาของ สกอ.และกระทรวงศึกษาธิการ

๔. การพิจารณาการเสนอให้ สกอ.แก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ที่แตกต่างน้อยกว่า ข้าราชการกลุ่ม สพฐ.ที่เป็นปัญหายาวนานกว่า ๔ ปีมาแล้ว
๕. การพิจารณากรณีประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง การกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ที่กฏ ก.พ.อ.ฉบับนี้ยังไม่มีความเป็นธรรมกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

ฯลฯ

 

Categories: ข่าว

Leave a Reply