ปอมท.,ทปสท.และสภาคณาจารย์จากทุกมหาวิทยาลัย ได้มีมติร่วมกันให้เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกรณีฐานเงินเดือนให้อาจารย์+พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ได้มีมติการประชุมร่วมกันโดย มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเป็นวาระเร่งด่วนเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร โดยได้มีมติที่ประชุมร่วมกันว่า
ในวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐น.            ปอมท.,ทปสท.โดยสภาคณาจารย์จากทุกมหาวิทยาลัย จะเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกรณีความเลื่อนล้ำของฐานเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่แตกต่างไปในทางที่น้อยกว่าข้าราชการครูกลุ่ม สพฐ.จำนวนร้อยละ ๘ และความเป็นธรรมในกรณีการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ร้อยละ ๔ ตามกฏ ก.พ.อ.ฉบับล่าสุด ที่ยังไม่มีความเป็นธรรม โดยทั้ง ๒ เรื่อง ปอมท.,ทปสท.โดยสภาคณาจารย์จากทุกมหาวิทยาลัยได้เข้ายื่นเรื่องต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมชี้แจงกับสื่อมวลชน และต่อมาก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย) ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดย ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐมนตรี เป็นผู้ออกมารับเรื่อง และก็ไปยื่นต่อ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ส.ป.ช.) ที่อาคารรัฐสภา ถ.อู่ทองใน ส่วนในกรณีเงินเดือนข้ามแท่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ที่ไม่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้เนื่องจากตันชนเพดานขั้นสูงของตำแหน่งที่ตนครอง ซึ่งขณะได้มีการออก กฏ ก.พ.อ.การเลื่อนไหลของเงินเดือนให้ไปรับในตำแหน่งลำดับถัดไปได้แล้ว (แท่งถัดไป) โดยได้ประกาศลงในราชกิจจนุเบกษามีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีผลทำให้เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จะไม่มีการตันชนเพดานขั้นสูงอีกต่อไป และต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘.๐๐ น.โดย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร (ผศ.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว) ได้รับเชิญจากทาง ทปสท.ให้ไปร่วมคณะกับทางที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เดินทางไปร่วมชี้แจงกรณีฐานเงินเดือนที่แตกต่างกัน และความไม่เป็นธรรมในการปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๔ ตามประกาศ ก.พ.อ.ฉบับล่าสุด ยื่นต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา และการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รายละเอียดดังหนังสือขอความเป็นธรรมในภาพข่าว

 

Categories: Uncategorized

Leave a Reply