“สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมใหญ่ของ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ ๒/๒๕๕๘”

ผศ.บุญธรรม พรเจริญ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ของ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อาคารยุพราชเบญจมงคล มรภ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยผลสรุปของการประชุมที่สำคัญๆ ทาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ จะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบภายหลังต่อไป

Categories: Uncategorized

Leave a Reply