“สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๕๘”

ผศ.บุญธรรม พรเจริญ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ในส่วนสรุปผลการประชุมที่สำคัญๆ สภาคณาจารย์และข้าราชการ จะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆท่านทราบภายหลังต่อไป

Categories: ข่าว

Leave a Reply