“สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมร่วม ๔ ฝ่าย เพื่อพิจารณาการยกร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลฯ”

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร พร้อมด้วย ผศ.บุญธรรม พรเจริญ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมร่วม ๔ ฝ่ายเฉพาะกิจ ประกอบไปด้วย ๑.ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ๒.ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ๓.ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (CHES) ๔.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ณ ห้องประชุม ๙ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดของการ ยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ….. ฉบับใหม่ หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ โดย ประธาน ก.พ.อ.ได้มีประกาศการแต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียอย่างละเอียดของร่างกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งที่ประชุมร่วมได้มีความเห็นร่วมกันว่าให้นำข้อดีของร่างฉบับใหม่นี้นำไปเสริมกับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งที่ประชุมร่วมเสนอให้ทำเป็น พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยปรับปรุงจากฉบับเดิมให้ครอบคลุมถึงบุคลากรประเภท ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา , ทั้งในสายวิชาการ และสายสนับสนุน ให้มีความเท่าเทียมกันลดช่องว่างที่จะเลื่อมล้ำกันในอนาคต และมีขวัญกำลังใจและคำนึงถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษาทุกๆแห่งให้ดีมากยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้เสนอให้ตัดบางประเด็นในบางมาตราที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ในอนาคต และให้อนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ศึกษาในรายละเอียดให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น และที่ประชุมมีมติให้เสนอ ประธาน ก.พ.อ.(รมว.ศธ.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เพิ่มเติม โดยให้ครอบคลุมตัวแทนที่มาจากภาค สภาคณาจารย์/สภาข้าราชการ/สภาคณาจารย์และข้าราชการ/สภาพนักงาน และได้เสนอให้มีตัวแทนจากบุคลากรในสถานภาพทุกสถานภาพของมหาวิทยาลัยทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าไปเป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เพิ่มเติมนี้ด้วย

Categories: ข่าว

Leave a Reply