ข่าว

สภาคณาจารย์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้มีการเข้าศึกษาดูงานกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และที่ สภาอาจารย์  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจากท่าน ประธานสภาคณาจารย์ฯ และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมถึงได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากท่าน ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา (พลตรีวินัฐ  อินทรสุวรรณ) คณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ท่านประธานสภาอาจารย์ (พันเอกธนาวัฒน์ แสงสุวรรณ) พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอาจารย์ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นอย่างดียิ่ง และยังได้รับความรู้จากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญที่มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยท่าน อาจารย์ราชัย  อัศวเวศน์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และวิทยากรอีกท่านที่มาบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา โดยท่าน ผศ.อติชาติ ภูมิวณิชชา กรรมการ ก.พ.อ. และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ