ข่าว

อนุกรรมการฝ่ายพิทัพกษ์สิทธิคณาจารย์และข้าราชการและผลประโยชน์มหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

คณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิคณาจารย์และข้าราชการและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ได้ประชุมอนุกรรมการครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี อาจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส เป็นประธาน