ข่าว

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เข้าร่วมประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี