ข่าว

ฝ่ายพิทักษ์สิทธิฯ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑

คณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิคณาจารย์และข้าราชการและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  ได้ประชุมอนุกรรมการครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี อาจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส เป็นประธาน