ข่าว

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ในวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้

๑. การพิจารณาเรื่องร้องเรียน และเรื่องร้องทุกข์

๒. เกณฑ์การจัดตารางสอนจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๓. การจ้างงานพนักงานมหาวิทยาลัยที่อายุเกิน ๖๐ ปี

๔. โครงการศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. แผนงานโครงการ/กิจกรรม ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. ร่างแบบร้องเรียน และแบบร้องทุกข์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ