ข่าว

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๕ ประชุมนัดแรกพร้อมส่งมอบทรัพย์สินของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๔ โดยอดีตประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ  ทั้งนี้ในสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์  มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. แต่งตั้งอนุกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕

๒. การหักเงินจากวงเงินในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินทั้งหมด

๓. การทำประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระนคร

๔. การกำหนดวาระการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕