ข่าว

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนครชุดที่ 4 ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9 / 2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนครชุดที่ 4 ได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9 / 2560 โดยได้เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (จากการเลือกตั้ง) 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ วีรานุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ ชลังสุทธิ์ และ อาจารย์ตฤณ ดิษฐลำภู เพื่อร่วมประชุม หาแนวทางการขับเคลื่อน พัฒนามหาวิทยาลัย และการหารายได้ เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตาม อำนาจและหน้าที่ใน มาตรา 23ของ พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2548 (1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

โดยใช้เวลาในการประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง มีสาระสำคัญโดยสรุป คือ

  1. ควรมีการรัดเข็มขัดการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ ให้เข้มงวดให้มากขึ้น
  2. ควรมีการติดตามโครงการต่าง ๆ ที่ใช้เงินเป็นจำนวนมาก ว่าได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายออกไปหรือไม่
  3. มหาวิทยาลัยควรมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับการหารายได้ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เพื่อสามารถบริหารจัดการอย่างมั่นคงก่อนการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
  4. เพิ่มความพร้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม
  5. จัดให้มีสวัสดิการแก่บุคลากรทุกประเภท ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
  6. มหาลัยต้องสร้างมาตรการและกลไก การดำเนินงานเกี่ยวกับ คน เงิน และพัสดุ อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมตรวจสอบได้ทันที
  7. ควรมีการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานฯ ยุคดิจิทัล ทั้งนี้ทางสภาคณาจารย์ จะสรุปประเด็นทั้งหมดนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป