ข่าว

รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง นายอลงกรณ์  พลบุตร  เยือนราชมงคลพระนคร  บรรยายพิเศษในการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง   นายอลงกรณ์  พลบุตร  เยือนราชมงคลพระนคร  บรรยายพิเศษในการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

วันนี้ รศ. สุภัทรา  โกไศยกานนท์  อธิการบดี  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมี มทร.พระนคร  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  สมัยสามัญ  ครั้งที่ 6/2560  ระหว่างวันที่  23-25  มิถุนายน  2560  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2  ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ

ในการนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร  ได้เรียนเชิญท่านอลงกรณ์  พลบุตร
รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง   ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ  เรื่อง  “สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศกับมุมมองการจัดการศึกษาของไทย”  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์  พร้อมด้วย
ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า  และนายโกศล  พรพัฒนนางกูร  นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร  ให้เกียรติรับฟังการบรรยายพิเศษ  รวมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับท่านอลงกรณ์  พลบุตร

อนึ่ง  นอกจากกิจกรรมการประชุม ปอมท. แล้ว  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร
ได้เชิญกรรมการทุกท่านเยี่ยมชมเรือนหมอพร  สิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและความเคารพที่มหาวิทยาลัยมีต่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการท่องเที่ยว นำนักศึกษามาบรรยายประวัติความเป็นมาของเรือนหมอพรและอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสาขาวิชาการโรงแรมมาบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับคณะกรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม