ข่าว

การประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00  – 16.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โดยมีประธานและกรรมการ สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์  ศรีสุรพล  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์  ทรงม้า  ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร
3. นายอาณัติ  สนธิทรัพย์ กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ  ตันมณี  กรรมการเลขานุการ