ข่าว

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 4 สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 4 สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี