ข่าว

การจัดโครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

การจัดโครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง  ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ