เข้าร่วมประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว) เดินทางเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ อำนวยการจัดการประชุมโดย สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม มีระเบียบวาระที่สำคัญในการคัดเลือกกรรมการบริหาร ปอมท. (ประธาน ปอมท.,รองประธาน ปอมท.,เลขาธิการ ปอมท.) ในโอกาสนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับท่าน ๑.ประธาน ปอมท.ท่านใหม่ได้แก่ ศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน จาก มจธ. ๒.รองประธาน ปอมท.คนที่ ๑ ได้แก่ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จาก มทร.ธัญบุรี ๓.รองประธาน ปอมท.คนที่ ๒ ได้แก่ ผศ.มนตรี เข็มราช ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน จาก มจพ. และ ๔.เลขาธิการ ปอมท.ได้แก่ ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จาก ม.นครพนม

 

Categories: ข่าว

Leave a Reply