การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๔๐ น. ณ. ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

Categories: ข่าว

Leave a Reply