เข้าร่วมประชุมสมาชิกและกรรมการของ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ปอมท.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร เดินทางเข้าร่วมประชุมสมาชิกและกรรมการของ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ปอมท.) ณ ห้องประชุมโซล่า ชั้น ๙ อาคารคณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ และในการนี้มติที่ประชุม ปอมท.ได้มีมติเห็นชอบการเสนอชื่อให้ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ของ ปอมท.ซึ่งเป็นตำแหน่งหน้าที่อันมีเกียรติในการช่วยเหลือภารกิจสำคัญในองค์กร ปอมท.และเพื่อร่วมกันคิดและเสนอภารกิจเพื่อพัฒนางานสภาคณาจารย์ฯของทุกๆมหาวิทยาลัยอีกด้วย

สรุปวาระการประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ที่สำคัญ ที่น่าสนใจโดยที่ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร (ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว) ได้เสนอความเห็นที่ประชุมเป็นวาระกรณีโดยเร่งด่วน ต่อที่ประชุม ปอมท.เพื่อพิจารณาร่วมกัน ดังนี้
๑.ปอมท.ต้องติดตา
มการดำเนินการที่ ปอมท.,ปคมทร.ได้ร้องขอให้ รมว.ศธ. เร่งรัดการดำเนินการขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่จะใช้เป็นวงเงินในการเยียวยากรณีฐานการปรับอัตราเงินเดือนของ ขรก.พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความแตกต่างกับ ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๘% (ตั้งแต่เม.ย.๕๔) ที่ยังไม่มีความคืบหน้า ตามที่ล่าสุด รมว.ศธ.มีบัญชาให้ สกอ.กลับไปดำเนินการอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติเมื่อใดซึ่งทาง ปอมท. ก็น่าจะเป็นแกนหลักในการติดตามสอบถามความชัดเจนให้ทราบระยะเวลาที่แน่นอน เพราะเป็นเรื่องที่ผ่านมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร
๒. ฐานเงินเดือน พนง.มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีฐานเงินเดือนที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ทั้งที่บรรจุแต่งตั้งเดิม และแรกที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ โดย ปอมท.น่าที่จะดำเนินประเมินว่าเหตุใดจึงเกิดปัญหาเช่นนี้ในหลายๆมหาวิทยาลัย และแนวทางการแก้ไขปัญหาจะโดยเร่งด่วนควรจะผลักดันไปในทิศทางใดให้ปัญหานำไปสู่การแก้ไขต่อไป

 

Categories: ข่าว

Leave a Reply