ประชาสัมพันธ์

รักษาสิทธิกับการถูกริดรอนเงินเดือนไป ๘%

 ประกาศ “เรื่องด่วน รบกวนช่วยกันอ่านเพื่อรักษาสิทธิที่พวกเราพึงได้กับการถูกริดรอนเงินเดือนไป ๘% ครับ ด้วยการร่วมลงชื่อเพื่อเสนอกฏหมายครับ”

หนังสือ”ขอความอนุเคราะห์ ลงชื่อ ที่อยู่ ลายมือชื่อ เพื่อเสนอกฏหมาย (แบบ ข.ก.๑) เรียกร้องส่วนต่างการปรับเงินเดือน ๘% จากทางรัฐบาล”

หนังสือที่ประชุม ทปสท.

พรบ.ฉบับร่างที่จะเสนอเพื่อแก้ไขฯ

แบบเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

จากการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิของคณาจารย์และข้าราชการและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย

1.ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง                            ประธาน                              081-6158202

2.นายทนงค์    โพธิ                               รองประธาน                         089-5167536

3.อาจารย์ระวิวรรณ    ธรณี                     อนุกรรมการ                          084-1205188

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรญา เชตุพงษ์     อนุกรรมการ                           081-9013465

5.อาจารย์มณพ  ดำน้อย                       อนุกรรมการและเลขานุการ      089-7711835

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ประสานการติดตั้งตู้รับความคิดเห็นในคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเก็บข้อมูลความคิดเห็นของคณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมเสนอ สภาคณาจารย์และข้าราชการพิจารณา

2. พิจารณาศึกษาวิเคราะห์เรื่องราวข้อร้องทุกข์ของคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและนำเสนอตอคณะกรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณาดำเนินการ

3. ศึกษารูปแบบ และวิธีการในการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตลอดจนกฏระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

5.ติดตามผลการบริหารจัดการตามนโยบายแผน และยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

6. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อแสวงหาแนวทางป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากการบริหารจัดการ

7. พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิของคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ตลอดจนผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย

บัดนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้รับมอบหมายให้รวบรวมรายชื่อ พวกเราเพื่อเสนอร่างกฏหมาย พรบ.เงินเดือนฯ (ที่พวกเราเสียประโยชน์ที่พึงได้มานานแล้วครับ) เพื่อเสนอต่อรัฐบาลต่อไป ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบทั้ง 3 ไฟล์ครับ หรือในเว็ปของสภาคณาจารย์ มทร. พระนคร ช่วยกันนะครับเพื่อสิทธิประโยชน์ของพวกเรา และรบกวนพวกเราแสดงพลังร่วมกันครับ

หมายเหตุ ช่วยประชาสัมพันธ์ทั้งมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ ถ้าผมไม่มีอีเมล์ของท่านใดรบกวนท่านที่ได้รับส่งต่อด้วยครับ พวกเรารอรับเอกสารของท่านอยู่ครับ รวมเอกสารได้แล้วให้ส่งหรือโทรแจ้งที่ผมหรือคณะกรรมการทั้ง 5 ท่านได้เลยนะครับ ค่วนที่สุดครับ หรือสะดวกโทรหาผมให้ผมไปรับเอกสารและชี้แจงรายละเอียดด้วยตัวเองให้ฟังได้เลยครับ หรือทิ้งข้อความไว้ในไลน์หรือ Facebook ผมที่ Surachet Dechphung ได้ตลอด พวกเรายินดีทำเพื่อรักษาสิทธิของท่านครับ…