ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา
ลำดับ เรื่อง
ข้อร้องเรียนด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยฯให้มีการสอนชดเชย ในกรณีที่วันสอนตรงกับวันหยุดราชการ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยส่งบุคลากรไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
การปรับเปลี่ยนบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยฯมอบรองอธิการบดี ดูแลคณะต่างๆ ตามพื้นที่ เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การขยายเวลาการสอบวัดผลปลายภาค จากเดิม ๑ สัปดาห์ เป็น ๒ สัปดาห์
สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคณาจารย์
การเสนอมหาวิทยาลัยให้พิจารณาจัดทำการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ให้รับรางวัลเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกๆปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นแบบอย่างการทำงานที่ดีแก่บุคลากรทุกคนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อๆไป
๖.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ 
เสนอจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

๗.๑. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิ
กองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

นำเสนอ ผลักดันให้มหาวิทยาลัยให้มีการดำเนินการจัดตั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ได้มีโอกาสมีสวัสดิการเกี่ยวกับการออม และสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ (หลังจากอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์)
๘.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
๘.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
๘.๓ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร
๑๐ จัดทำจดหมายข่าวสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๑ ยกร่างแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ เกี่ยวกับการประเมินต่อสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งเดียวจนถึงอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (เกษียณอายุราชการ)