ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเลื่อนการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

senate_s

 เข้าร่วมประชุมสมาชิกและกรรมการของ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ปอมท.)

senate_s

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

00112

เข้าร่วมประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗

sen