ข่าว

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

บรรยากาศการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้ง ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ศูนย์พระนครเหนือ