ข่าว

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์ รองประธานสภสคณาจารย์ฯ  คนที่ ๑  รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว และคุณสุนทร เหรียญจื้อ กรรมการสภาคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพิงค์พาเลช โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่