ข่าว

ตัวแทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ทปสท. สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

อาจารย์ ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์ รองประธานสภสคณาจารย์ฯ  คนที่ ๑  และคุณสุนทร เหรียญจื้อ กรรมการสภาคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี