ข่าว

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ฯ สมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ สมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบัวม่วง ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร