ข่าว

โครงการศึกษาดูงานสภาคณาจารย์ฯ มทร.ธัญบุรี

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร เข้าศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ