ข่าว

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประชุมในที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

อาจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส  และอาจารย์ ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร ในวันที่ ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓